Art. IV.164. In artikel 11 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "is hoofdstuk V van het decreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "zijn artikel III.105 en III.106 van het Bestuursdecreet".