HOOFDSTUK 45.
Wijzigingen van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand


Art. IV.165.

In artikel 2 van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012, 12 juli 2013 en 15 juli 2016, wordt punt 9 vervangen door wat volgt:

"9 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.166.

In artikel 54 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 10, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4, 1, van het Bestuursdecreet";

3 het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel III.6 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing.".


Art. IV.167. In artikel 60 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 6, 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.6 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.168. Artikel 61 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.