Art. IV.165.

In artikel 2 van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012, 12 juli 2013 en 15 juli 2016, wordt punt 9 vervangen door wat volgt:

"9 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".