Art. IV.166.

In artikel 54 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 10 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 10, 1, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.4, 1, van het Bestuursdecreet";

3 het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel III.6 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing.".