Art. IV.167. In artikel 60 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 6, 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.6 van het Bestuursdecreet".