Art. IV.172. In artikel 14, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 22 december 2017, wordt de zinsnede "artikel 5/1, 1, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, 1, van het Bestuursdecreet".