Art. IV.173.

In artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, derde lid, wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector" vervangen door de zinsnede "artikel III.41 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".