Art. IV.180. In artikel 66/2, 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009, wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet".