Art. IV.182. In artikel 66/12, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009 en vervangen bij het decreet van 22 december 2017, wordt de zinsnede "artikel 5/1, 1, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.61, 1, van het Bestuursdecreet".