Art. IV.185.

In artikel 37 van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1 wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuurdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2 in paragraaf 4 en paragraaf 5, 2, wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".