Art. IV.187.

In artikel 3 van het GDI-decreet van 20 februari 2009, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en het decreet van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:

"1° instantie:

a) een deelnemer aan GDI-Vlaanderen;

b) een andere instantie binnen België die:

1) een regering of een andere bestuurlijke overheid is, met inbegrip van openbare adviesorganen, op federaal, regionaal of lokaal niveau;

2) een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die openbare bestuursfuncties uitoefent, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met betrekking tot milieu;

3) een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die onder toezicht van een orgaan of persoon als vermeld onder punt 1) of 2), belast is met openbare verantwoordelijkheden of functies, of openbare diensten op milieu-gebied verleent;";

2° punt 9° wordt vervangen door wat volgt:

"9° deelnemer aan GDI-Vlaanderen: een instantie van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, een instantie van een lokale overheid als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, een instelling met een publieke taak als vermeld in artikel I.3, 6°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 of een milieu-instantie als vermeld in artikel I.3, 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

3° in punt 21 wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".