HOOFDSTUK 52.
Wijzigingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie


Art. IV.189.

In artikel 2 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, wordt punt 17 vervangen door wat volgt:

"17 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.190.

In artikel 33, 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 34 van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 14, 3, van het decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.35, 3, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.191.

In artikel 215, 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:

"De bepalingen van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op het agentschap, met uitzondering van artikel III.9, 2. Artikel III.13 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM.".


Art. IV.192.

In artikel 216 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, vierde lid, wordt de zinsnede "artikel 21, 1, van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, 1, van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 21, 1, van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, 1, van het Bestuursdecreet".


Art. IV.193. In artikel 218, 5, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "met toepassing van artikel 15, 1, 5, a), van het kaderdecreet van 18 juli 2003" opgeheven.

Art. IV.194.

In artikel 226 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "Met behoud van de toepassing van artikel 22, 2, van het kaderdecreet van 18 juli 2003, is de raad van bestuur bevoegd" vervangen door de zinsnede "De raad van bestuur is bevoegd";

2 in het tweede lid, 7, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 15, 1, 5, a), van het kaderdecreet van 18 juli 2003" opgeheven.


Art. IV.195. In artikel 231, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "volgens de bepalingen van artikelen 14, 15 en 16 van het kaderdecreet" opgeheven.