Art. IV.189.

In artikel 2 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, wordt punt 17 vervangen door wat volgt:

"17 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".