Art. IV.191.

In artikel 215, 1, van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:

"De bepalingen van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op het agentschap, met uitzondering van artikel III.9, 2. Artikel III.13 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op de algemene kamer en de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM.".