Art. IV.192.

In artikel 216 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 19 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, vierde lid, wordt de zinsnede "artikel 21, 1, van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, 1, van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 3, tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 21, 1, van het kaderdecreet van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.12, 1, van het Bestuursdecreet".