Art. IV.193. In artikel 218, 5, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "met toepassing van artikel 15, 1, 5, a), van het kaderdecreet van 18 juli 2003" opgeheven.