Art. IV.194.

In artikel 226 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "Met behoud van de toepassing van artikel 22, 2, van het kaderdecreet van 18 juli 2003, is de raad van bestuur bevoegd" vervangen door de zinsnede "De raad van bestuur is bevoegd";

2 in het tweede lid, 7, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 15, 1, 5, a), van het kaderdecreet van 18 juli 2003" opgeheven.