Art. IV.195. In artikel 231, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "volgens de bepalingen van artikelen 14, 15 en 16 van het kaderdecreet" opgeheven.