HOOFDSTUK 53.
Wijzigingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid


Art. IV.196.

In artikel 2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2012, 25 april 2014, 19 juni 2015 en 20 november 2015, wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.197. In artikel 2/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "artikel 3 tot en met 7 van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "artikel III.44 tot en met III.47 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.198.

In artikel 15, 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid worden de woorden "kaderdecreet Bestuurlijk Beleid" vervangen door de woorden "Bestuursdecreet".


Art. IV.199. In artikel 19, 4, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 20 november 2015, wordt de zinsnede "Artikel 18, 19 en 20 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Artikel III.10, III.11 en III.37, 2, van het Bestuursdecreet".

Art. IV.200. In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "artikel 31 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".