Art. IV.197. In artikel 2/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "artikel 3 tot en met 7 van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "artikel III.44 tot en met III.47 van het Bestuursdecreet".