Art. IV.198.

In artikel 15, 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid worden de woorden "kaderdecreet Bestuurlijk Beleid" vervangen door de woorden "Bestuursdecreet".