Art. IV.202.

In artikel 3, 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het Kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 het woord "kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet".