Art. IV.205. In artikel 44 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".