HOOFDSTUK 58.
Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening


Art. IV.208.

In artikel 5.1.6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 3, 4, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel I.4, 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het derde lid wordt de zinsnede "hoofdstuk II, afdeling IV, van voormeld decreet van 26 maart 2004" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".