Art. IV.210.

In artikel 3, 2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in het tweede lid wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".