HOOFDSTUK 60.
Wijzigingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof


Art. IV.213.

In artikel 2 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, wordt punt 5 vervangen door wat volgt:

"5 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".


Art. IV.214.

In artikel 11, 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2 de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.1, tweede lid, van het Bestuurdecreet".


Art. IV.215. In artikel 34, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de interne controle, vermeld in artikel 33 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "de organisatiebeheersing, vermeld in artikel III.114 van het Bestuursdecreet".