Art. IV.213.

In artikel 2 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, wordt punt 5 vervangen door wat volgt:

"5 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;".