Art. IV.214.

In artikel 11, 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "III.1, eerste lid, van het Bestuursdecreet";

2 de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.1, tweede lid, van het Bestuurdecreet".