Art. IV.215. In artikel 34, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de interne controle, vermeld in artikel 33 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "de organisatiebeheersing, vermeld in artikel III.114 van het Bestuursdecreet".