HOOFDSTUK 61.
Wijzigingen van het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf


Art. IV.216.

In artikel 2 van het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 1 wordt vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 12 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.217.

In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het Kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 het woord "Kaderdecreet" wordt vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.218. In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".