Art. IV.216.

In artikel 2 van het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 punt 1 wordt vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ;";

2 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 12 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".