Art. IV.220.

In artikel 20 van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 3 wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in paragraaf 4, wordt het derde lid vervangen door wat volgt:

"Het Vlaams Centrum voor Adoptie stelt de verworven kennis en expertise ter beschikking in het kader van de toepassing van artikel III.2, derde lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".