Art. IV.221.

Artikel 2 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018 .".