Art. IV.224.

In artikel 2 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in punt 1 wordt de zinsnede "artikel 4, 1 en 2, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel III.66, 1, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in punt 6 wordt de zinsnede "de instanties, vermeld in artikel 4, 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, de instanties van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en de milieu-instanties, vermeld in artikel I.3, 7, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

3 in punt 10 wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74. van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".