HOOFDSTUK 68.
Wijzigingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid


Art. IV.227.

In artikel 16, 1, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 29 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.14 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ";

2 in het tweede lid wordt de zinsnede "kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".


Art. IV.228. In artikel 18, 1, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "Vlaamse ministeries, IVA's met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijke EVA's als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "departementen, IVA's zonder rechtspersoonlijkheid, IVA's met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijke EVA's als vermeld in het Bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. IV.229. In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 ".