HOOFDSTUK 72.
Wijzigingen van het decreet van 6 december 2013 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise"


Art. IV.234.

In artikel 2 van het decreet van 6 december 2013 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise" wordt punt 1° vervangen door wat volgt:

"1° Bestuursdecreet: het Bestuurdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.235.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2° in het derde lid wordt het woord "Kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.236. In artikel 8, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 18, § 1, wat de aanduidingsbevoegdheid betreft, van artikel 18, § 2, en, ten slotte, van artikel 18, § 3, tweede lid, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.237. In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.238.

In artikel 10, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zinsnede "artikel 22, § 2, van het Kaderdecreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.9, § 2, van het Bestuursdecreet";

2° in punt 2° wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 15, § 1, 4°, van het Kaderdecreet" opgeheven;

3° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 12 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.18 van het Bestuursdecreet".


Art. IV.239.

Artikel 27 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 27. De eerste beheersovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn die eindigt uiterlijk negen maanden na de beėdiging van de nieuwe Vlaamse Regering na algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement in 2019.".