Art. IV.234.

In artikel 2 van het decreet van 6 december 2013 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise" wordt punt 1 vervangen door wat volgt:

"1 Bestuursdecreet: het Bestuurdecreet van 7 december 2018;".