Art. IV.235.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 in het derde lid wordt het woord "Kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".