Art. IV.236. In artikel 8, 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 18, 1, wat de aanduidingsbevoegdheid betreft, van artikel 18, 2, en, ten slotte, van artikel 18, 3, tweede lid, van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.10 van het Bestuursdecreet".