HOOFDSTUK 73.
Wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013


Art. IV.240.

In artikel 1.1.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 december 2017, wordt punt 8 vervangen door wat volgt:

"8 entiteit van de Vlaamse administratie: een intern of extern verzelfstandigd agentschap of een departement;".