HOOFDSTUK 74.
Wijzigingen van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting


Art. IV.241.

In artikel 2 van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting wordt punt 3 vervangen door wat volgt:

"3 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.242.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".


Art. IV.243. In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 31 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.16 van het Bestuursdecreet".

Art. IV.244. In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de Vlaamse ministeries, de IVA's met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke EVA's, vermeld in het kaderdecreet," vervangen door de zinsnede "de departementen, de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid, de IVA's met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke EVA's, vermeld in het Bestuursdecreet,".