Art. IV.241.

In artikel 2 van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting wordt punt 3 vervangen door wat volgt:

"3 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".