Art. IV.242.

In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 29 van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.14 van het Bestuursdecreet";

2 in paragraaf 2 wordt het woord "kaderdecreet" vervangen door het woord "Bestuursdecreet".