Art. IV.244. In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de Vlaamse ministeries, de IVA's met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke EVA's, vermeld in het kaderdecreet," vervangen door de zinsnede "de departementen, de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid, de IVA's met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke EVA's, vermeld in het Bestuursdecreet,".