HOOFDSTUK 75.
Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg


Art. IV.245.

In artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen actoren in de zorg, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 2, 2, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel III.66 van het Bestuursdecreet";

2 punt 11 wordt vervangen door wat volgt:

"11 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".


Art. IV.246. In artikel 11, 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt de zinsnede "artikel 4, 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel 2, 10, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens-verkeer".

Art. IV.247.

In artikel 27 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"De bepalingen van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op het Agentschap.".


Art. IV.248.

In artikel 32 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet";

2 het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel III.40 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op de raad van bestuur.".


Art. IV.249. In artikel 41, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het Kaderdecreet" opgeheven.