Art. IV.245.

In artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen actoren in de zorg, gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in punt 4 wordt de zinsnede "artikel 2, 2, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel III.66 van het Bestuursdecreet";

2 punt 11 wordt vervangen door wat volgt:

"11 Bestuursdecreet: het Bestuursdecreet van 7 december 2018;".