Art. IV.246. In artikel 11, 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, wordt de zinsnede "artikel 4, 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel 2, 10, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens-verkeer".