Art. IV.247.

In artikel 27 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 13 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het Bestuursdecreet";

2 het derde lid wordt vervangen door wat volgt:

"De bepalingen van het Bestuursdecreet zijn van toepassing op het Agentschap.".