Art. IV.248.

In artikel 32 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 21 van het Kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.12 van het Bestuursdecreet";

2 het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel III.40 van het Bestuursdecreet is niet van toepassing op de raad van bestuur.".