Art. IV.249. In artikel 41, 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "en van het Kaderdecreet" opgeheven.